Bærekraft er viktigere enn noen gang, og tiltak som imøtekommer kravene kan frigjøring kapital til videreutvikling og vekstfremmende investeringer for bedriften. Kunder, ansatte og myndigheter setter økte forventninger til at bedriften gjøre noe med sitt bærekrafsansvar og miljøavtrykk.  

Et av FNs og Norges viktigste satsningsområde frem mot 2030 er økt fokus på klima. Dette er langt fra overraskende, og det kan være utfordrende å møte målene om en mer klimavennlig klode. 

Ett ønsket klimaløft innebærer blant annet reduksjon av farlig utslipp og et mer balansert energiforbruk. Det stilles høye krav og forventninger til medlemslandene fra FN, og den norske regjeringen har allerede begynt arbeidet mot et mer bærekraftig samfunn, og har satt som mål å redusere utslippet av klimagasser med minst 50 % innen 2030.  

Hvordan kan bedriften møte det økte fokuset på bærekraft? 

Bedrifter ønsker å styre sitt omdømme ovenfor kunder leverandører, ansatte og myndighetene ved å vise at de tar samfunnsansvar. Det er ikke vanskelig å forstå med de nye signalene og rapportene som stadig legges frem av forskere. I økende grad ønsker bedrifter blant annet å bli miljøsertifiserte. Miljøsertifisering medfører at bedriften må utføre en rekke aktiviteter for å nå disse målene. Sentralt i målene hos en rekke miljøsertifiseringer står energireduksjon og dokumentasjon rundt dette.  

For å kunne oppnå miljøflytårn-stempel er det for eksempel allerede ferdig definerte miljøkriterier bedriften må innfri; både på indre og ytre miljø. Miljømerking er her ofte definert som bedre kildesortering, lavere energiforbruk og bedre transportløsninger. Søkelyset på tilrettelegging av et bedre innemiljø som igjen kan gi lavere sykefravær og generelt bedre trivsel på arbeidsplassen.  

Alle kan bidra til konstruktive miljøprosesser 

Det er viktig at bedriftens medarbeidere får bidra i denne prosessen slik at alle er innforstått med tiltakene som skal fremme miljøfokus, og sammen blir motivert til å yte sitt for å oppnå disse. Sertifiseringen og sertifikatet er knyttet til den fysiske lokasjonen. Hele lokasjonen må tilfredsstille alle relevante bransjekriterier. Det å bli sertifisert miljøfyrtårn søkes via miljøfyrtårnets hjemmeside

Vanligvis er det fokus på miljøfyrtårn som de fleste norske bedrifter gjør for å styrke sin miljøprofil. Dog, hvis bedriften ønsker å vokse globalt så vil nok en ISO-sertifisering være mer hendig. Rett og slett for at internasjonale kunder vil ha kjennskap til nettopp ISO-sertifisering, fremfor Miljøfyrtårnet. ISO-sertifisering har ingen predefinerte miljøkriterier, men bedriften kartlegger selv egne miljøaspekter, da med fokus på ytre miljø. Omfanget av ISO-sertifisieringen må avgrenses og defineres av bedriften. Bedriften må kontinuerlig vise forbedringer i sitt miljøarbeid i henhold til egne handlingsplaner og målsetninger.  Miljømålene blir fortløpende vurdert av Akkrediterte revisorer – Norsk Akkreditering. 

Oversikt over forbruket 

Økt fokus på klima og miljø er et godt utgangspunkt for å bli mer bærekraftig. 
For å spare kostnader knyttet til strøm og nettleie kan det være lurt å installere et Enøk-tiltak, som Spart energistyring fra Sodvin.   

Ved å redusere energiforbruket til bedriften vil man forhåpentligvis sitte igjen med noe kapital hver måned. Midlene som tidligere ble brukt til strømkostnader kan nå investeres i andre prosjekter med bærekraft som motor.  

En energistyringstjeneste vil blant annet gi deg: 

  • Oversikt over energiforbruket i alle soner og lokaler.
  • Rapporter tilpasset virksomhetens behov og målsetting.
  • Jevnt energiforbruk for å unngå effekttopper.
  • Bedre inneklima og økt produktivitet for ansatte.
  • Mulighet til å stille inn temperatur for soner til valgte tidspunkter.

Bruk miljøbesparende teknologi  

Miljøbesparende teknologi er en økende trend i de fleste bransjer, noe som skaper positive ringvirkninger. Når det stilles krav til bærekraftige løsninger i både tverrfaglige samarbeid og interkommunale prosjekter vil dette lede til innovasjon og utvikling av ny teknologi. Dette er smart for virksomhetene, miljøet og ikke minst er det kostnadsbesparende over tid. 

Hvordan miljøbesparende teknologi som er mulig på den enkeltes arbeidsplass kan være veldig individuelt, samtidig som er det noen generelle tiltak som kan gjelde for flere. Eksempelvis kan elektriske firmabiler spare kostnader og avgifter, samtidig som det kan være med på å styre omdømmet – da dette tiltaket vil være veldig visuelt synlig.  

Å investere i et miljøfond er også et tiltak flere bedrifter bør merke seg. De fleste banker og andre investeringsbedrifter har de seneste årene begynt å tilby virksomheter å investere i miljøfond. Miljøfond investerer blant annet ikke i fond som tobakk, pornografi, kull og selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.  

Bedriften kan representere en industri hvor det er behov for mer forskning. Det vil alltid være behov for mer forskning uansett bransje, men noen bedrifter føler nok på at industrien/bransjen de opererer i ikke har nok dekkende forskning som ligger til grunn for retningslinjer/krav som stilles. Mange bedrifter ønsker derfor å investere mer penger i forskning for å sikre at de er med på en positiv utvikling for sin bransje.