Bærekraft er viktigere enn noen gang, og tiltak som imøtekommer kravene kan frigjøring kapital til videreutvikling og vekstfremmende investeringer for bedriften. Kunder, ansatte og myndigheter setter økte forventninger til at bedriften gjøre noe med sitt bærekraftsansvar og miljøavtrykk.  

Et av FNs og Norges viktigste satsningsområde frem mot 2030 er økt fokus på klima. Dette er langt fra overraskende, og det kan være utfordrende å møte målene om en mer klimavennlig klode. 

Ett ønsket klimaløft innebærer blant annet reduksjon av farlig utslipp og et mer balansert energiforbruk. Det stilles høye krav og forventninger til medlemslandene fra FN, og den norske regjeringen har allerede begynt arbeidet mot et mer bærekraftig samfunn, og har satt som mål å redusere utslippet av klimagasser med minst 50 % innen 2030.  

Norge har også et mål om å bli et karbonnøytralt land innen 2030. Dette betyr at Norge skal redusere utslippene av klimagasser til null, eller de skal kompenseres ved å ta opp karbon fra atmosfæren. For å nå dette målet trenger Norge en omfattende omstilling av energisektoren, industrien og transportsektoren. Norge skal også redusere utslippene av andre klimagasser som metan og lystgass.

Norge har også som mål å redusere energiforbruket sitt med 20 prosent innen 2030. Dette skal gjøres ved å øke energieffektiviteten og øke andelen fornybar energi som benyttes.

Regjeringen har også som mål å redusere klimagassutslippene fra norsk skogbruk med 20 prosent innen 2030. Dette skal oppnås gjennom økt skogplanting, bedre skogforvaltning og økt produksjon av biobrensel.

Norge har også som mål å øke andelen bioenergi som benyttes i transportsektoren til 15 prosent innen 2030, og å oppnå samme andel fornybar energi innen samme dato.

Hvordan kan bedriften møte det økte fokuset på bærekraft? 

Bedrifter ønsker å styre sitt omdømme ovenfor kunder leverandører, ansatte og myndighetene ved å vise at de tar samfunnsansvar. Det er ikke vanskelig å forstå med de nye signalene og rapportene som stadig legges frem av forskere. Bedrifter styrker sitt omdømme og merkevare ved implementere bærekraftige og miljøvennlige tiltak.

Disse tiltakene inkluderer kutt i energibruk, gjenvinning og gjenbruk av materialer, støtte for lokale initiativer og fremme av miljøvennlige produkter og tjenester. Bedrifter kan også oppmuntre ansatte til å ta ansvar for miljøet og engasjere seg i brekraftige initiativer. Bedrifter kan også markedsføre seg som miljøvennlige, ved  bruke miljøvennlige logoer og budskap, og ved å fokusere på kortids- og langsiktige miljøvennlige initiativer i sin markedsføring. Bedrifter kan også vise sine miljøvennlige tiltak i sosiale medier og på nettsteder.

Miljøsertifisering - Hvorfor og hvordan?

I økende grad ønsker bedrifter blant annet å bli miljøsertifiserte. Miljøsertifisering er viktig for bedrifter fordi det gir kunder og samarbeidspartnere en bekreftelse på at bedriften tar miljøet på alvor og implementerer tiltak for redusere karbonavtrykket.

Det gir også bedriften tillit og omdømme, og det kan også være et viktig salgsargument. Miljøsertifisering gir også bedrifter tilgang til nye markeder og kunder, og det kan også bidra til kostnadsbesparelser. Det kan også hjelpe bedriften til å måle og dokumentere miljøprestasjoner. Bedrifter som er miljøsertifisert har også en fordel overfor konkurrenter som ikke er miljøsertifisert.

Miljøsertifisering medfører at bedriften må utføre en rekke aktiviteter for å nå disse målene. Sentralt i målene hos en rekke miljøsertifiseringer står energireduksjon og dokumentasjon rundt dette. Mer konkret må bedrifter fylle ut og sende inn et sertifiseringsskjema for bekrefte at de har implementert miljøvennlige tiltak, og at bedriften overholder regelverket.

Etter at sertifiseringsskjemaet er godkjent, må bedriften gjennomføre en teknisk audit for bekrefte at tiltakene som er implementert er effektive og i tråd med regelverket. Bedriften må også dokumentere at den har implementert miljvennlige prosedyrer og retningslinjer slik at miljøvennlige tiltak kan opprettholdes over tid. Nr dette er gjort, vil bedriften motta en miljøsertifisering som bekrefter at bedriften har implementert miljøvennlige tiltak og oppfyller regelverket.

Miljøfyrtårn - Bærekraft i system

Et av de mest populære sertifiseringene for norske bedrifter er Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn sertifisering er et program som gir bedrifter muligheten til bli sertifisert som miljøvennlige. Programmet gir bedrifter tilgang til grundig opplæring og verktæy for måle og dokumentere miljøprestasjoner. Det tilbyr også bedrifter konsulenttjenester og støtte for implementere miljøvennlige tiltak. Programmet er spesielt designet for hjelpe bedrifter med å gjøre sine virksomheter mer miljøvennlige og oppfylle reguleringskrav. Sertifiseringen bekrefter at bedriften har implementert miljøvennlige tiltak og overholder regelverket.

For å kunne oppnå miljøfyrtårn-stempel er det for eksempel allerede ferdig definerte miljøkriterier bedriften må innfri; både på indre og ytre miljø. Miljømerking er her ofte definert som bedre kildesortering, lavere energiforbruk og bedre transportløsninger. Søkelyset på tilrettelegging av et bedre innemiljø som igjen kan gi lavere sykefravær og generelt bedre trivsel på arbeidsplassen. 

7 konkrete bærekraft tiltak for bedrifter

1. Bedrifter bør bruke miljøvennlige materialer og produksjonsmetoder for å redusere karbonavtrykket.

2. Bedrifter bør redusere energiforbruket og optimere energieffektiviteten i produksjonsprosessen.

3. Bedrifter bør ta energi- og miljøeffektive beslutninger, for eksempel å redusere transportavstander og bytte til miljøvennlig transport.

4. Bedrifter bør gjenvinne og gjenbruke materialer og produksjonsutstyr.

5. Bedrifter bør oppmuntre til et bærekraftig forbruk ved å tilby miljøvennlige produkter og tjenester.

6. Bedrifter bør involvere ansatte i bærekraftig initiativer og oppmuntre til ansvarlig oppførsel.

7. Bedrifter bør støtte lokale initiativer og tiltak som fremmer bærekraftig utvikling.

Alle kan bidra til konstruktive miljøprosesser 

Det er viktig at bedriftens medarbeidere får bidra i denne prosessen slik at alle er innforstått med tiltakene som skal fremme miljøfokus, og sammen blir motivert til å yte sitt for å oppnå disse. Sertifiseringen og sertifikatet er knyttet til den fysiske lokasjonen. Hele lokasjonen må tilfredsstille alle relevante bransjekriterier. Det å bli sertifisert miljøfyrtårn søkes via miljøfyrtårnets hjemmeside

Vanligvis er det fokus på miljøfyrtårn som de fleste norske bedrifter gjør for å styrke sin miljøprofil. Dog, hvis bedriften ønsker å vokse globalt så vil nok en ISO-sertifisering være mer hendig. Rett og slett for at internasjonale kunder vil ha kjennskap til nettopp ISO-sertifisering, fremfor Miljøfyrtårnet. ISO-sertifisering har ingen predefinerte miljøkriterier, men bedriften kartlegger selv egne miljøaspekter, da med fokus på ytre miljø.

ISO sertifisering i et miljøperspektiv er en prosess der bedrifter måler og dokumenterer miljøprestasjoner som et visst nivå av miljøvennlighet. Det er en internasjonal standard som bedrifter må oppfylle for å sertifiseres som miljøvennlige. Sertifiseringen bekrefter at bedriften har implementert miljøvennlige tiltak og overholder regelverket. Dette inkluderer på samme måte som Miljøfyrtårn kutt i energiforbruk, gjenvinning og gjenbruk av materialer, støtte for lokale initiativer og fremme av miljvennlige produkter og tjenester. ISO sertifisering gir også bedrifter tilgang til nye markeder og kunder, og det kan også bidra til kostnadsbesparelser.

Omfanget av ISO-sertifisieringen må avgrenses og defineres av bedriften. Bedriften må kontinuerlig vise forbedringer i sitt miljøarbeid i henhold til egne handlingsplaner og målsetninger. Miljømålene blir fortløpende vurdert av Akkrediterte revisorer – Norsk Akkreditering. 

Oversikt over forbruket 

Økt fokus på klima og miljø er et godt utgangspunkt for å bli mer bærekraftig. For å spare kostnader knyttet til strøm og nettleie kan det være lurt å installere et Enøk-tiltak, som Spart energistyring fra Sodvin. 

Ved å redusere energiforbruket til bedriften vil man forhåpentligvis sitte igjen med noe kapital hver måned. Midlene som tidligere ble brukt til strømkostnader kan nå investeres i andre prosjekter med bærekraft som motor.  

En energistyringstjeneste vil blant annet gi deg: 

  • Oversikt over energiforbruket i alle soner og lokaler.
  • Rapporter tilpasset virksomhetens behov og målsetting.
  • Jevnt energiforbruk for å unngå effekttopper.
  • Bedre inneklima og økt produktivitet for ansatte.
  • Mulighet til å stille inn temperatur for soner til valgte tidspunkter.

Bruk miljøbesparende teknologi  

Miljøbesparende teknologi er en økende trend i de fleste bransjer, noe som skaper positive ringvirkninger. Når det stilles krav til bærekraftige løsninger i både tverrfaglige samarbeid og interkommunale prosjekter vil dette lede til innovasjon og utvikling av ny teknologi. Dette er smart for virksomhetene, miljøet og ikke minst er det kostnadsbesparende over tid. 

Hvordan miljøbesparende teknologi som er mulig på den enkeltes arbeidsplass kan være veldig individuelt, samtidig som er det noen generelle tiltak som kan gjelde for flere. Eksempelvis kan elektriske firmabiler spare kostnader og avgifter, samtidig som det kan være med på å styre omdømmet – da dette tiltaket vil være veldig visuelt synlig.

De mest benyttede miljøbesparende teknologiene for bedrifter inkluderer energieffektivitets- og strmbesparende teknologier, fornybar energi, miljøvennlig transport, materialgjenvinning og gjenbruk og miljøvennlig produksjon.

Energieffektivitets- og strømbesparende teknologier inkluderer LED-belysning, energikontrollsystemer og energieffektive maskiner og utstyr. Fornybar energi kan genereres fra vind, sol og vann, og dette kan brukes til oppvarming og produksjon av elektrisk strøm. Miljvennlig transport inkluderer bruk av elektriske kjøretøy, hybridbiler og andre miljøvennlige transportmuligheter. Materialgjenvinning og gjenbruk er prosessen med gjenvinne materialer fra avfall for gjenbruke dem. Miljøvennlig produksjon inkluderer bruk av miljøvennlige materialer og produksjonsmetoder for redusere karbonavtrykket.

Å investere i et miljøfond er også et tiltak flere bedrifter bør merke seg. De fleste banker og andre investeringsbedrifter har de seneste årene begynt å tilby virksomheter å investere i miljøfond. Miljøfond investerer blant annet ikke i fond som tobakk, pornografi, kull og selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.  

Bedriften kan representere en industri hvor det er behov for mer forskning. Det vil alltid være behov for mer forskning uansett bransje, men noen bedrifter føler nok på at industrien/bransjen de opererer i ikke har nok dekkende forskning som ligger til grunn for retningslinjer/krav som stilles. Mange bedrifter ønsker derfor å investere mer penger i forskning for å sikre at de er med på en positiv utvikling for sin bransje.