deafult-img

Vedtekter Sodvin Holding SA

Vedtekter besluttet 29.5.2020

§ 1          Firma

Sodvin Holding SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar for medlemmene. Selskapet har sitt kontor på Kyrksæterøra i Heim kommune.

§ 2          Formål

Foretaket har som formål å være en lokalt forankret og tilgjengelig eier av datterselskaper og tilknyttede selskaper som leverer kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Konsernet skal gjennom eierinteresser og styrerepresentasjon sikre innflytelse i et selskap som til lavest mulig og økonomisk forsvarlig pris, distribuerer energi til morselskapets medlemmer i konsesjonsområdet.

§ 3          Medlemmer

Som medlemmer i foretaket opptas enkeltpersoner, kommuner, selskaper, lag og andre juridiske personer som har bopel, eiendom eller virksomhet i kommunene Heim, Orkland og Hitra. Det tilligger styret å godkjenne andelseiere og å sørge for andelsregister. Medlemmene betaler ingen årlig kontingent for sitt medlemskap.

§4           Andelskapital

Andelskapitalen er fordelt på andeler av kr 100,-. Det settes en begrensning på 10 andeler per juridiske person. Medlemmene hefter bare for de andeler som de eier. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Nye andeler skal registreres i andelseierboken og utstedes på navn og adresse. Det er registreringen i andelseierboken som gir erververen rettigheter som andelseier i foretaket. Ved overdragelse av andel har både gammel og ny eier plikt til å varsle foretaket om overdragelse. Ny eier kan ikke utøve sine rettigheter i foretaket før dette er registrert i andelseierboken.
Styret er ansvarlig for at andelseierboken føres på betryggende måte. Andelene kan ikke pantsettes.

§ 5          Innløsning

I unntakstilfelle har foretaket v/styret rett til å innløse andeler til pålydende. Dette vil gjelde når det ikke kan påvises hvem som er eier til utstedte andeler. Dersom slik innløsning blir foretatt og det anlegg som andelene i sin tid ble utstedt for fortsatt eksisterer skal foretaket overdra de innløste andeler til den som på innløsningstidspunktet er eier. Videre kan foretaket innløse andeler når anlegg opphører å eksistere, når anlegg blir slått sammen eller ved annen opphørsmåte. Ved innløsningen skal utbetales pålydende til den som eventuelt kan dokumentere å være berittiget innehaver av andelen.

§ 6          Stemmeregler

Ved avstemminger har hver andelseier en stemme uavhengig av hvor mange andeler han har.
En andelseier som selv ikke kan møte, kan gi fullmakt til sin ektefelle eller samboer eller en annen andelseier for å avgi stemme. En fullmektig kan ikke avgi mer enn to stemmer totalt.

§ 7          Styrende organer

Årsmøtet.

Årsmøtet er foretakets øverste organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer som fordeles slik:
Valgt av kommunen Medlemmer Varamedlemmer
Fra Heim 5 5
Fra Orkland 1 1
Fra Hitra 1 1
 
Valgt av andelseiere Medlemmer Varamedlemmer
Fra Heim 6 3
Fra Orkland 1 1
Fra Hitra 1 1

Representantene velges for fire år av gangen. De kommunale representantene velges av de respektive kommuner og følger kommunevalgperiodene.

De øvrige andelseiernes representanter velges på valgmøter, innkallelse og ledelse av disse foretas av årsmøtets leder. Innkalling til valgmøtene kunngjøres på en hensiktsmessig måte. Det avholdes særskilt valgmøte i Heim og Orkland/Hitra. 

Representantene velges for fire år om gangen, midt i den kommunevalgte perioden. For alle valgte representanter gjelder at skifter følger kalenderåret. En representant kan frasi seg gjenvalg like lenge som han har sittet som representant.  Fast ansatte i laget er ikke valgbare. Årsmøtet velger leder og nestleder hvert år.

Styret

Styret består av fem til åtte medlemmer med fem varamedlemmer etter Årsmøtets nærmere beslutning. De ansatte har rett til å velge to medlemmer og to varamedlemmer blant de ansatte i konsernet. De øvrige velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Alle medlemmene velges for en periode på to år, og slik at minst tre representanter er på valg hvert år. Leder og nestleder velges av årsmøtet hvert år.
Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Alle vedtak avgjøres med flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Administrasjon

Administrasjonen ledes av en daglig leder som ansettes av styret. Styret utarbeider instruks og fastsetter vilkår for stillingen.

Valgkomite

Valgkomiteen velges av og blant årsmøtets medlemmer. Den består av tre medlemmer og et varamedlem. Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år. Ett medlem og varamedlemmet er på valg hvert år. Årsmøtet velger leder for valgkomiteen for ett år om gangen. Styret foreslår hvert år ett nytt medlem og ett nytt varamedlem til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår hvert år nivå på honorar til foretakets tillitsvalgte. Årsmøtet utarbeider instruks for valgkomiteen.

§ 8          Årsmøtet – møter og gjøremål

Årsmøtet avholder to ordinære møter i året, henholdsvis innen utgangen av mai (vårmøte) og desember (høstmøte) måned.

Innkalling med saksliste skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, årsmøtets leder eller minst fem av årsmøtets medlemmer finner det nødvendig. Innkalling til slikt møte må sendes representantene med minst en ukes varsel. På årsmøter kan bare saker på sakslisten behandles.

På vårmøtet behandles årsmøtesaker:

 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, med styrets årsberetning og revisors beretning.
 2. Anvendelse av årsoverskuddet ved enten overføring til foretakets egenkapital, etterbetaling, avsetning til etterbetalingsfond, yte konserntilskudd, avsetning til fond for idrett og kultur, avsetning til velferdsfond ansatte eller at årsunderskuddet dekkes ved overføring fra egenkapital.
 3. Valg
 4. Valg av revisor og godkjennelse av honorar til denne
 5. Honorar til tillitsvalgte
 6. Andre saker som er inntatt på sakslisten.

På høstmøtet behandles vanligvis strategier, planer, rammebetingelser og andre saker som er av interesse for årsmøtet.

Det er årsmøtets leder som foretar innkallingen og leder møtene. Styrets medlemmer og daglig leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er tilstede.

Alle vedtak, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved vanlig flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør møteleder sin stemme utslaget.

Fra møtene føres protokoll som refereres og underskrives av møteleder samt to valgte representanter.

På årets første årsmøte skal påtroppende årsmøte først foreta konstituering.

§ 9          Styrets oppgaver

 1. Lede foretakets virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og vedtak.
 2. Tilsette daglig leder, utarbeide instruks for denne og fastsette ansettelsesvilkår.
 3. Sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert.
 4. Fastsette nødvendige budsjetter, planer og retningslinjer.
 5. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
 6. Iverksette nødvendige undersøkelser som styret finner nødvendig for å utføre sine oppgaver.
 7. Føre tilsyn med den daglige ledelse og foretakets virksomhet for øvrig.
 8. Sørge for at styrets beretning og årsregnskap med noter legges ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter behandling og godkjenning i Årsmøtet, og eventuell ytterligere bekjentgjøring etter styrets nærmere beslutning. Regnskapet skal føres etter reglene i samvirkelov og regnkapslov og før øvrig i samsvar med god regnskapsskikk og regnskapsstandard.
 9. For øvrig vareta foretakets interesser i alle saker som ikke tilligger årsmøtet å avgjøre.
 10. Styret skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 

§ 10        Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret som også utarbeider instruks. Hovedoppgaver til daglig leder er:

 1. Stå for den daglige ledelse av foretakets virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Unntatt er saker som etter foretakets form er av uvanlig art eller stor betydning.
 2. Når det er nødvendig, avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.
 3. Sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
 4. Minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling.
 5. Når styret eller et styremedlem forlanger det, må daglig leder redegjøre for saker som ønskes næremere utredet

§ 11        Rettslig forpliktelse av foretaket

Foretakets signatur forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem sammen.
Styret kan meddele prokura.

§ 12        Oppløsning av foretaket

Vedtak om oppløsning av foretaket kan bare skje på et andelseier møte som sammenkalles og ledes av årsmøtets leder.
Innkalling med saksliste og nærmere begrunnelse for forslaget, skal sendes alle andelseiere med kjent adresse med innkallingsfrist minst 14 dager før møtet skal finne sted.
I tillegg skal innkalling med saksangivelse kunngjøres i de to mest leste avisene i kraftlagets forsyningsområde.
Til gyldig vedtak om oppløsning kreves at minst halvparten av andelseierne er representert i møtet og at minst 2/3 av de frammøtte andelseierne stemmer for.
Dersom det ikke møter så mange andelseiere som foran nevnt behandles forslaget på et nytt lovlig innkalt andelseier møte. Saken kan da avgjøres av de frammøtte med minst 2/3 flertall. Det skal gå minst to måneder mellom de to andelseier møtene.
Eventuell oppløsing av foretaket skal godkjennes av Hemne og Snillfjord kommuner.

§ 13        Avvikling

Hvis oppløsning av foretaket er vedtatt, velges et avviklingsstyre på tre medlemmer med personlige varamedlemmer, dette velger selv sin leder og nestleder. Dets oppgave er best mulig å avhende foretakets eiendeler, kreve inn tilgodehavende og betale gjeld. Når all gjeld er betalt, skal gjenværende formue anvendes til tilbakebetaling av andeler til andelseierne. Strekker formuen ikke til, skalgjenværende formue fordeles med likt beløp på hver andel. Mulig restformue går til samvirkeformål eller andre allmennyttige formål.

Videre skal avviklingsstyret sørge for å kontrollere at alle vilkår og heftelser på foretakets eiendeler og formue ordnes opp i, derunder at eventuelle tilbakebetalingsvilkår i forbindelse med statsstønad overholdes.

§ 14        Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene kan bare avgjøres på ordinært årsmøte. Vedtektsendringenes ordlyd skal gjengis i innkallingen til årsmøtet sammen med en kort begrunnelse for forslaget. Til gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de frammøtte

§ 15         Tvister

For eventuelle tvister mellom foretaket og en andelseier vedrørende forståelsen av disse vedtekter eller om vedtak fattet av organer nevnt i disse vedtekter, er Sør-Trøndelag Tingrett rette verneting.

 

Kyrksæterøra, 29.5.2020