deafult-img

Sodvin Holding SA | Årsmøtet

 

Årsmøtet er lagets øverste organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer 
som fordeles slik: 

 • 8 representanter er valgt av og blant private andelseiere i kommunene Heim, Orkland og Hitra, derav 6 fra Heim, 1 fra Orkland og 1 fra Hitra.
 • 7 representanter er valgt fra Heim, Orkland og Hitra kommune, derav 5 fra Heim kommune, 1 fra Orkland kommune og 1 fra Hitra kommune. 

 

Litt om årsmøtet:

 

 • Representantene velges for fire år av gangen. 
 • De kommunale representantene velges av de respektive kommuner og følger kommunevalgperiodene. De øvrige andelseiernes representanter velges på valgmøter. Innkallelse og ledelse av disse foretas av årsmøtets leder. 
 • Innkalling til valgmøtene kunngjøres på en hensiktsmessig måte. 
 • Det avholdes særskilte valgmøter for valg av private medlemmer.
 • De privatvalgte representanter velges for fire år om gangen, midt i den kommunevalgte perioden. 
 • En representant kan frasi seg gjenvalg like lenge som han har sittet som representant. 
 • Fast ansatte i Sodvin konsernet er ikke valgbare. Årsmøtet velger leder og nestleder hvert år.
Deltakere
Valgt fra Heim kommune: Odd Jarle Svanem Marit L. Sandvik Øyvind Engvik Bernt Olaf Aune (Leder) Helen Taftø  
Valgt av private andelseiere i Heim: Bjarne Vassli Jan Hammerdal Egon Ringseth John Hallvard Lidal Rune Bakken Tora Vaagan Hofset (Nestleder)
Valgt fra Orkland kommune: Oddbjørn Bang          
Valgt fra Hitra kommune: Ole L. Haugen          
Valgt av private andelseiere i Orkland og Hitra: Hallgeir Mjønes Terje Forren        

Møter og gjøremål i Årsmøtet

Årsmøtet avholder to ordinære møter i året, henholdvis innen utgangen av mai (vårmøte) og desember (høstmøte) måned. innkalling med sakliste skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, årsmøtets leder eller minst fem av årsmøtets medlemmer finner det nødvendig. Innkalling til slikt møte må sendes representantene med minst en ukes varsel. På årsmøtet kan bare saker på saklisten behandles. 

På vårmøtet behandles årsmøtesaker: 

 • Fastsettelse av regnskap og balanse, med styrets årsberetning og revisors beretning 
 • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd 
 • Valg (Valgkomiteen består av Marit L. Sandvik - Leder, Rune Bakken og Øyvind Engvik) 
 • Valg av revisor og godkjennelse av honorar til denne 
 • Honorar til tillitsvalgte 
 • Andre saker som er inntatt på saklisten

På høstmøtet behandles vanligvis strategier, planer, rammebetingelser og andre saker som er av interesse for årsmøtet.

Det er årsmøtets leder som foretar innkallingen og leder møtene. Styrets medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. 

Alle vedtak, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved vanlig flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør møteleder sin stemme utslaget. 

Fra møtene føres protokoll som refereres og underskrives av møteleder samt to valgte representanter.