deafult-img

Bærekraft | Sodvin

Her finner du handlingsplan for bærekraftsaktiviteter, vårt arbeid med miljøfyrtårnsertifisering og skjema for tilbakemeldinger på bærekraftstiltak.

Vår strategi

Enkeltpersoner, bedrifter og hele samfunn blir i stadig større grad påvirket av klimautfordringer. Sodvin setter derfor bærekraftig forretningsdrift i sentrum for hvordan vi jobber framover.

Finansielt investerer vi i elektrifisering av samfunnet. Gjennom teknologi og tjenester skal vi ytterligere bidra til grønne skiftet. Lokalt og regionalt bidrar vi til bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Vår visjon

Vi legger til rette for at hjemmet ditt, jobben din og samfunnet rundt deg fungerer – hele tiden!

 

Våre mål

Et viktig mål for 2023 er at Sodvin blir Miljøfyrtårnsertifisert. Vi har langsiktige mål om å redusere vårt eget, kunders og lokalsamfunns klimaavtrykk gjennom å gjennomføre prosjekter innen energieffektivisering, sirkularitet og grønt skifte. I tillegg skal vi bidra med digital infrastruktur som muliggjør utvikling av utslippsreduserende teknologi.
 
Sodvin-Tre-Nøytral
Sodvin AS Bærekraftspolicy oppsummert

Vår bærekraftspolicy

Sodvin konsernet jobber aktivt for å fremme teknologi og innovasjon gjennom hele verdikjeden. Vi skal kontinuerlig jobbe målrettet for å nå våre miljøprestasjoner. Miljøarbeidet er en integrert del av Sodvins daglige drift og langsiktige strategi mot 2025. Gjennom å ta overveide valg i hele verdikjeden vil Sodvin ha et aktivt forhold til myndighetskrav, lover, forskrifter, og ikke minst lytte til viktig innspill fra bedriftens medarbeidere. Sodvins ledelse og bærekraftsansvarlig skal aktivt informere og engasjere sine medarbeidere i miljøspørsmål. Eksternt skal bedriften aktivt jobbe for en transparent kommunikasjon til kunder, samarbeidspartnere og myndigheter om bedriftens miljøarbeid.

 

Sodvins bærekraftspolicy er utarbeidet av øverste ledelse og bærekraftsansvarlig i samråd med bedriftens medarbeidere, og danner grunnlaget for fastsettelse av bedriftens bærekraftsmål på kort og lang sikt.

Les hele vår bærekraftspolicy her!

Banner SOME 4 - vi er sertifisert

Sodvin er en sertifisert Miljøfyrtårn virksomhet!

Vi jobber kontinuerlige med riktige steg mot grønn utvikling. En viktig del av arbeidet er Miljøfyrtårn, hvor alle våre lokasjoner nå er godkjente sertifiserte virksomheter.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi med å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Våre klimaregnskap:

Sodvin AS avd. Kyrksæterøra

Sodvin AS avd. Oslo

Sodvin AS avd. Sarpsborg

Les mer om sertifiseringen
baerekraft12-1

Åpenhetsloven

Sodvinkonsernet er omfattet av åpenhetsloven, og vi vil i tråd med retningslinjene fra myndighetene utføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører. Aktsomhetsvurderingen er kontinuerlig, hvor vi til enhver tid er mottakelig for innspill fra eksterne interessenter.

Gjennom våre etiske retningslinjer, nedfelt i interne håndbøker, forplikter vi oss til å opptre ansvarlig overfor medarbeidere, forretningsforbindelser og samfunnet som helhet. Vi har egne rutiner og systemer for varslinger.

Våren 2023 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift etter standarden Miljøledelse 2.0. Her stilles det strenge krav til at vi som konsern kartlegger og vurderer våre leverandører etter kriterier for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Har du andre spørsmål rundt etterlevelse av åpenhetsloven i Sodvin, ta kontakt via vårt skjema nederst på siden. Vi vil besvare forespørsler innen tre uker fra vi har mottatt henvendelse.

Aktsomhetsvurderingen for 2023
Design uten navn(13)

Mangfold, inkludering og likestilling

Sodvin har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling, og hvor det ikke diskrimineres på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsler/adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk m.m. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Årsberetning - mangfold, inkludering og likestilling
_MG_8065-1

Gratulerer med kvinnedagen!

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og markerer kvinners kampsaker og rettigheter.
Sodvin-konsernet er opptatt av mangfold, inkludering og likestilling, og er veldig stolte av sine kvinnelige medarbeidere. De er alle viktige bidragsytere i den daglige driften av konsernet.

Bli bedre kjent med flere av de her. Les mer om hva de jobber med, hva kvinnedagen betyr for de og ikke minst hvem som er deres kvinnelige forbilde.

Les mer om våre kvinnelige ansatte her

Vi har besluttet at vi skal jobbe aktivt med følgende av FNs bærekraftsmål

Sodvin 5 bærekraftsmål - Sodvin AS

Handlingsplan og gjennomføring

 

  • Handlingsplan er det operative dokumentet som beskriver våre bærekraftsmål, hvordan vi skal nå dem og hvem som er ansvarlig for utførselen
  • Handlingsplanen skal oppdateres årlig
  • Kommunikasjonsplan og et årshjul tilknyttet handlingsplanen oppdateres kontinuerlig for å sikre oppfølging av bærekraftsaktiviteter

 

  • Handlingsplanen godkjennes av Sodvins ledergruppe
  • Bærekraftsansvarlig er ansvarlig for å holde handlingsplan, kommunikasjonsplan og årshjul oppdatert til enhver tid

Sodvin konsernets bærekraftspolicy

#

Mål

Plan

Bærekraftsmål

i

Utvikle digital infrastruktur

Utvikle og levere digitale infrastrukturer og tjenester til våre kunder som muliggjør utvikling av utslippsreduserende teknologi og adferd. Videreutvikle strømparingstjeneste og -infrastruktur for å spare strøm direkte for våre kunder

9

ii

Bærekraftig anskaffelse

Velge miljøvennlige produkter og leverandører som sikrer kvalitet, miljøarbeid og arbeidsvilkår gjennom hele verdikjeden. Minimere avfall relatert til innkjøp og videresalg.

8, 12

iii

Sirkulær økonomi

Sørge for mer sirkularitet i produkter, tjenester og utstyr som benyttes internt og ut mot kunde. Avfall skal kildesorteres.

12

iv

Redusere utslipp

Sikre lavt transportforbruk i hele organisasjonen. Digitale møter fremfor fysiske møter skal prioriteres.

11, 12

v

Redusere strømforbruk

Effektivt strømforbruk på våre lokasjoner ved å bruke smart teknologi. Spare betydelig med strøm for våre Spart-kunder. Vi skal påvirke og lære opp våre kunder og samarbeidspartnere til å redusere sitt strømforbruk.

12

vi

Engasjere ansatte

Jobbe aktivt for godt arbeidsmiljø preget av utvikling, mangfold, inkludering og likestilling. Engasjere de ansatte i bærekraftsinitiativ gjennom involveringer og opplæring.

4, 8

vii

Være en partner for et bærekraftige samfunn

Samarbeide med eksterne aktører, kunder, organisasjoner, utdanningstilbydere og myndigheter for et bærekraftig samfunn.

11, 17

viii

Styrke rapportering og styringssystemer for bærekraft

Gjennomføre Miljøfyrtårnsertifisering av hele Sodvin i løpet av 2023. Sikre god dokumentasjon og rapportering som tilfredsstiller kommende krav innen ESG og Åpenhetsloven. Inkorporere bærekraftsmål i prosess- og prosedyrebeskrivelser og sørge for etterlevelse av disse.

17

 

Kontakt oss om bærekraft