Medlemmer i styret:
Styrets lederSvein Henry Berdal
StyremedlemHeidi J. Krokdal
StyremedlemIngrid Korsvoll
StyremedlemKjell Øyasæter
StyremedlemSolveig Marie Lomundal
StyremedlemWiggo Johansen
VaramedlemErik Snekvik
VaramedlemRolf Strøm
VaramedlemTove Lervik
RevisorBDO
 Styrets oppgaver
  1. Lede lagets virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og vedtak 
  2. Tilsette daglig leder, utarbeide instruks for denne og fastsette hans ansettelsesvilkår 
  3. Sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert 
  4. Fastsette nødvendige budsjetter, planer og retningslinjer 
  5. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 6.
  6. Iverksette nødvendige undersøkelser som styret finner nødvendig for å utføre sine oppgaver 
  7. Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig 
  8. Sørge for at styrets beretning og årsregnskap med noter legges ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter behandling og godkjenning i Årsmøtet, og eventuell ytterligere bekjentgjøring etter styrets nærmere beslutning. Regnskapet skal føres etter reglene i samvirkelov og for øvrig i samsvar med god regnskapsskikk og regnskapsstandard.
  9. For øvrig ivareta Kraftlagets interesser i alle saker som ikke tilligger årsmøtet å avgjøre. 
  10. Styret skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene.