Generelt

Disse vilkårene og betingelsen gjelder for kjøp og montering av solcelleanlegg mellom Sodvin Energi og Fiber AS, omtalt som «Sodvin», og kunden som har mottatt tilbudet, omtalt som «Kunden». Vilkårene og betingelsene gjelder sammen med tilbud og aksept av dette.

Ved krav om skriftlighet i dette dokumentet så er dette dekket ved bruk av epost, tekstmelding til mobil eller webskjema.

Tilbud på solcelleanlegg

Tilbudet gjelder et solcelleanlegg koblet til strømnettet iht. tilbud/avtale. Tilbudet er utarbeidet med utgangspunkt i informasjon gitt av Kunden til Sodvin, samt informasjon Sodvin har innhentet under befaring hjemme hos Kunden.  For at prisen i tilbudet skal være den gyldige forutsettes det at all informasjon Kunden har gitt om sin eiendom og bolig er korrekt, at Kunden har gitt opplysninger om spesielle forhold på monteringsstedet samt at alle forutsetningene i dette dokumentet er tilfredsstilt.  Skulle det vise seg at informasjon gitt av Kunden er mangelfull eller feilaktig eller at forutsetninger i dette dokumentet ikke er tilfredsstilt, forbeholder Sodvin seg retten til å justere prisen i tilbudet.  Kunden vil i slike tilfeller bli varslet og ved større endringer må Kunden godkjenne disse. Dersom det er gitt feilaktig eller mangelfull informasjon av alvorlig art, forbeholder Sodvin seg retten til å avbryte oppdraget uten at Sodvin har erstatningsansvar ovenfor Kunden.

Utstyr som er inkludert i prisen:

Nedenfor er utstyret som vanligvis er inkludert i tilbud til kunder opplistet. Hvilke komponenter, antall og modell vil bli oppgitt i det spesifikke tilbudet til kunden:

 • Solcellepanel
 • Vekselrettere
 • Paneloptimerere
 • Festemateriell
 • Kabling fra tak solceller til vekselretter og fra vekselretter til sikringsskap
 • Jordfeilbryter type B (dersom dette mangler hos Kunden)
 • Overspenningsvern (dersom dette mangler hos Kunden)

Vi anbefaler ofte bruk av utjevningsrele i områder med jordfeil. Dette vil bli tilbudt som et tillegg.

Arbeid som er inkludert i prisen:

Tilbudet inkluderer følgende arbeid:

 • Montering av fester og skinner på tak. I tilbud der det er avtalt at Kunden vil stå for deler eller hele monteringen av fester og skinner, vil dette bli i spesifisert i tilbudet. Det forutsettes at ved egeninnsats på dette punktet, at arbeidet er utført korrekt etter spesifisering i montasjeveiledningene
 • Montering av solceller og paneloptimerere og sammenkobling av disse
 • Elektrisk arbeid som oppsett av vekselretter, kabling fra solcelleanlegg til vekselretter og fra vekselretter og til sikringsskap

Elementer som ikke er inkludert i prisen:

Prisen inkluderer ikke følgende, så fremt ikke annet er spesifisert i tilbudet:

 • Leie av stillas og oppsett av dette
 • Montering av forankringspunkt beregnet til fallsikringsutstyr eller montering av rekkverk etter gjeldende lovverk
 • Graving, byggeteknisk arbeid, maling, pussing og flikk
 • Bytte av strømmåler og sikringsskap
 • Kostnader tilknyttet byggesøknad eller andre typer tillatelser for oppsett av solceller der det er aktuelt
 • Kostnader tilknyttet krav fra netteier 

Generelle prisforutsetninger:

Byggetekniske forhold:

 • Taket må ha solid bærestruktur og ellers være av en slik byggeteknisk stand at det er egnet for montering av solceller. Sodvin og Sodvins underleverandør gjør etter aksept av tilbudet en grundig vind- og snølastberegning av foreslått oppsett for solcelleanlegget. Dette er gjort med en forutsetning om at taket er egnet for montering av solceller. 
 • Taket inneholder ikke asbest. Dersom Kunden oppgir at taket inneholder dette i forkant av tilbud, vil dette prises separat, men Sodvin forbeholder seg retten til å ikke gi tilbud ved slike tilfeller
 • Sodvin forbeholder seg retten til å avbryte oppdraget og kreve Kunden for eventuelle påløpte kostnader dersom det viser seg at taket ikke er egnet for montering eller inneholder asbest. Sodvin har i slike tilfeller ikke erstatningsansvar.

Tekniske forhold:

 • Det forutsettes at strømforsyningen i aktuell bygning har tilstrekkelig kapasitet for tilkobling av planlagt montert solcelleanlegg.
 • Installasjonen forutsetter at spenningen er mellom 207 volt – 253 volt ved 230 voltsanlegg (IT nett) og 360 volt til 440 volt ved 400 voltsanlegg (TN nett) der aktuelt utsyr skal monteres.
 • Sikringsskapet er montert i samme bygning som solcelleanlegget skal monteres, dette må ha tilstrekkelig plass for ny kurs og tilkobling av denne, samt at det er installert tilstrekkelig/forskriftsmessig jordingsanlegg.
 • Det forutsettes at det ryddes og legges til rette slik at vi får fri tilgang til avtalte føringsveier og montasjesteder slik at vi sikrer rasjonell fremdrift innen normalarbeidstiden.
 • Vekselretter kan monteres rett innenfor eller utenfor yttervegg i samme rom som sikringsskap (inntil ca 10 m kabellengde), uten behov for hulltaking bortsett fra evt. i yttervegg, og i samme bygg som solcelleanlegget. Dette om ikke annet er skriftlig avtalt.
 • Kabling mellom solcellepaneler og vekselretter og/eller sikringsskapet gjennomføres etter den mest praktiske og kostnadseffektive rute, utenpå vegg med en makslengde på 50 meter.
 • Skjult kabling, innendørs eller utendørs, er ikke inkludert i prisen. Eksisterende kabelrør benyttes kun hvis dette er egnet og hensiktsmessig for utstyret som brukes i prosjektet.
 • Vekselretter(ene) må kunne plasseres utvendig eller innvendig på det aktuelle bygget, slik at tilknytning / kabling av vekselretter(ene) kan utføres på en hensiktsmessig måte
 • Det er kablet internettilgang til vekselretteren. Alternativt kan det kjøpes til wifi-antenne for montering på vekselretteren dersom Kunden ikke får lagt fram kablet internett.
 • Eventuelle kostnader fra nettselskap dekkes ikke av Sodvin

Annet:

 • Det forutsettes at det er tilrettelagt for å benytte godkjent forankringspunkt som er beregnet til fallsikringsutstyr og/eller montering av rekkverk etter gjeldene lovverk.
 • Sodvin forbeholder seg retten til å leie inn underleverandører gjennom hele prosessen fra planlegging til montering og ferdigstillelse av solcelleanlegget
 • Det kan oppstå situasjoner der oppsettet av planlagt utstyr må endres, f.eks. ved problemer med leveringskjeden eller tilbudt utstyr er utilgjengelig eller utsolgt over lengre tid. Sodvin forbeholder seg retten til å endre eller kansellere bestillingen evt. deler av denne dersom dette skjer. Kunden vil da få oversendt et oppdatert tilbud.
 • Sodvin tar forbehold om trykk eller skrivefeil i dokumentasjon som kan innebære at vi ikke kan levere konkret det som er beskrevet i vår markedsføring eller våre nettsider
 • Våre tilbud har en gyldighet på 21 dager dersom ikke annet er spesifisert i tilbudet

Søknadsplikt og plusskundeavtale for oppsett av solcelleanlegg

Søknad lokale myndigheter

Kunden er selv ansvarlig for å søke lokale myndigheter om tillatelse for oppsett av solcelleanlegg. Les mer om søknadsplikt her. Sodvin kan bistå med rådgiving i prosessen, men tar ikke ansvar for gjennomføring av tillatelsesprosessen. Dersom Kunden må søke om tillatelse for oppsett av solcelleanlegg, bør Kunden søke om dette så tidlig som mulig, og det er viktig at det gis informasjon om status på søknad ved aksept av tilbud på solcelleanlegg fra Sodvin. Sodvin fraråder oppsett av solcelleanlegg før alle godkjenninger er på plass og har som praksis å ikke sette opp monteringstidspunkt før tillatelse for oppsett av solcelleanlegg er gitt av lokale myndigheter.

Plusskundeavtale netteier

Netteier skal ved oppsett av solcelleanlegg gi en godkjenning av solcelleanleggets størrelse, utstyret som skal inngå i solcelleanlegget og gi en bekreftelse på at strømforsyningen inn til bygget hvor solcelleanlegget skal oppføres har den nødvendige kapasiteten. Netteiere kan kreve at Kundens strømmåler må skiftes før solcelleanlegget driftsettes. Netteier vil være ansvarlig for å utføre dette skiftet. Kunden må selv inngå en plusskundeavtale med netteier for å få godkjenning av solcelleanlegget og få tillatelse til å levere strøm inn på strømnettet. Sodvin har ikke noen ansvar for evt. forsinkelser med oppstart av produksjon på solcelleanlegget som følge av netteiers prosess for utskifting av strømmåler, eller forsinkelser knyttet til netteiers tidsbruk på godkjenning av plusskundeavtalen.

Sodvin vil bistå Kunden med prosessen for utfylling av teknisk data i underlaget til plusskundeavtalen som skal sendes inn til netteier og kan rådgi Kunden i hele prosessen med netteier. Innsendelse av søknad om plusskundeavtale med netteier sendes inn etter at Kunden har akseptert Sodvins tilbud på leveranse av solcelleanlegg. Sodvin setter ikke opp monteringstidspunkt av solcelleanlegget før en godkjennelse fra netteier foreligger, da krav fra netteier kan føre til at det opprinnelige tilbudet må revideres.

Plusskundeavtale strømleverandør for tilbakekjøp av strøm

Ved kjøp av solcelleanlegg fra Sodvin medfølger en plusskundeavtale mellom Sodvin og Kunden på at Sodvin kjøper overskuddstrømmen fra Kunden. Les mer om Sodvins produktvilkår for plusskundeavtale her. I tillegg kreves det at Kunden har en strømavtale med Sodvin for sitt strømforbruk. En oversikt over våre strømavtaler for private ligger her og bedrift ligger her.

Montering av solcelleanlegget

Monteringstidspunkt

Monteringsdato vil bli avtalt direkte med Kunden, men vil erfaringsmessig skje innen 8-10 uker fra aksept av tilbud. Dette forutsetter at Kunden har skaffet tilveie godkjennelse fra lokale myndigheter for montering av solcelleanlegg i de tilfeller det er påkrevd og at netteier har godkjent solcelleanlegget.

Montering av solcelleanlegget tar vanligvis 2-4 dager, men kan også ta lengre tid ved et stort anlegg eller kompliserte byggetekniske forhold. Monteringen og ferdigstillelse kan bli utført i flere steg.

Montering

Ved monteringstidspunktet skal Kunden sørge for fri tilgang til eiendom, hindringer må være fjernet og monteringsteamet skal ha tilgang til vann, elektrisitet og toaletter.

Er kunden ansvarlig for oppsett av stillaser, skal disse være oppsatt etter forskrifter langs avtalte bygningsvegger før monteringstidspunktet. I de tilfeller der Kunden skal stå for montering av fester og skinner må dette være utført i tråd med montasjeveiledning og være ferdigstilt før avtalt oppstart av den resterende monteringsjobben Sodvin skal stå for.

Sodvin vil kunne foreslå endring i oppsettet til solcelleanlegget inklusive antall solcellepanel underveis i montering dersom mål på taket eller andre hindringer umuliggjør det opprinnelige planlagte oppsettet. Kunden vil i så fall bli informert i forkant av endring.

Sodvin kompenserer ikke for arbeid utført av Kunden på eget initiativ. Alt arbeid som Kunden skal utføre skal være avtalt skriftlig mellom Sodvin og Kunden.

Kunden er selv ansvarlig for å installere snøfangere dersom Kunden anser dette som et behov. Snøfangere er ikke inkludert i tilbudet.

Driftsettelse av solcelleanlegget

Solcelleanlegget kan først driftsettes etter alle godkjenninger er på plass fra lokale myndigheter og netteier. Dette er Kunden ansvarlig for å skaffe til veie. Dersom netteier har et krav om å skifte strømmåler og dette ikke er utført når solcelleanlegget er ferdig montert, kan ikke solcelleanlegget driftsettes før dette er utført.

Sodvin og Sodvins underleverandør vil ved driftsettelse registrere solcelleanlegget i vekselretterprodusentens webløsning. Dette er nødvendig for å påse at alle solcellepaneler og paneloptimerere fungerer som de skal. Kunden samtykker til at Sodvin og Sodvins underleverandører registrerer solcelleanlegget og byggets adresse på denne webløsningen og at vekselretterprodusenten kan dele data fra webløsningen med Sodvin og Sodvins underleverandører. Det vil bli satt opp opptil 2 brukere med lesetilgang til bruk for Kunden i webløsningen eller i tilhørende app. I webløsningen og appen vil man se hva hvert enkelt panel produserer av strøm og dette muliggjør en optimalisering av anlegget. I en toårs periode etter driftsettelse vil Sodvin og Sodvins underleverandør overvåke anlegget over internett og tune anlegget for å sikre at det oppnår best mulig ytelse. For at dette skal være mulig, forutsettes det at kablet internett er tilgjengelig til å koble i vekselretter ved montering av solcelleanlegget. Er ikke dette tilgjengelig ved montering, er Kunden selv ansvarlig for å koble vekselretteren til internett. Kunden vil til enhver tid være ansvarlig for at internettforbindelsen til vekselretteren fungerer.  

Driftsettelse av solcelleanlegget krever at det er nok lys til at vekselretteren og solcellepanelene blir aktivert. I vinterperioden kan mørketid og dårlige lysforhold vanskeliggjøre driftsettelse og Sodvin tar forbehold om at driftsettelse kan skje på et senere tidspunkt enn monteringstidspunktet.

Tilgang til vekselretterprodusentens webportal, app og data som blir samlet inn fra vekselretteren og lagret i tilhørende webportal, er underlagt vilkår fra vekselretterprodusenten og er dermed et anliggende mellom Kunden og denne produsenten.

Sodvin vil oversende elektronisk dokumentasjon på anlegget inklusive samsvarsdokumentasjon fra installatør etter leveranse av anlegget.

Kunden skal snarest mulig varsle Sodvin dersom Kunden ikke godtar solcelleanlegget som korrekt levert, montert og testet.

Personvern, person- og installasjonsopplysninger

Sodvin plikter til enhver tid å følge gjeldene lovgiving for personvern. Les mer om vår personvernpolicy her. 

Kunden samtykker til følgende:

 • Sodvin og Sodvins underleverandører vil benytte oppgitte personopplysninger og informasjon innhentet på befaring til prosjektering av Kundens solcelleanlegg.
 • Sodvin og Sodvins underleverandører kan benytte produksjonsdata fra solcelleanlegget for monitorering av anlegget.
 • I forbindelse med forskning og utvikling av bedre produkter og tjenester vil Sodvin kunne dele produksjonsdata fra solcelleanlegget med en tredjepart

Kredittsjekk og fakturering

Sodvin forutsetter at Kunden er kredittverdig og forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittsjekk av Kunden. Sodvin kan kreve at Kunden betaler deler av leveransen på forskudd.

Ved levering av utstyret til monteringsstedet vil Sodvin fakturere kunden for rundt halvparten av fakturagrunnlaget. Den resterende summen vil bli fakturert etter at anlegget er ferdigmontert og testet. Merk at dette kan skje før driftsettelse og oversendt dokumentasjon dersom driftsettelse ikke kan gjennomføres pga. manglende godkjenning fra lokale myndigheter og netteier eller ved for dårlige lysforhold for driftsettelse.

Forfall på betaling vil være 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrenter påløpe i henhold til gjeldende lovgivning om forsinket betaling. Sodvin har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for fakturasummen inklusive renter og omkostninger, jamfør panteloven. Manglende betaling vil bli overført til inkassovarsel og evt. videre til inkasso.

Enova-støtte

For å få Enova-støtte må Kunden selv søke om dette fra Enova. Sodvin vil kunne bistå med dokumentasjon og veiledning for at Kunden selv skal kunne søke Enova for støtte. I tilbudet er informasjon om Enova-støtte satt opp for å synliggjøre hvor mye Kunden kan forvente å få i støtte fra Enova basert på anleggets størrelse dersom Kunden selv søker om dette. Det er kun privatkunder som kan få støtte fra Enova til solcelleanlegg. Les mer om ordningen på Enovas sider

Garantier

Produktgarantier

Sodvin gir en egen produktgaranti på 5 år på alle solcelleanleggets elementer og i denne perioden garanter vi at disse skal være uten feil. I Sodvins produktgarantiperiode vil Sodvin reparere eller erstatte defekte elementer så lenge dette skyldes feil med produktene og ikke utenforliggende årsaker som f.eks., men ikke begrenset til, feil og skader påført av Kunden selv, brann, naturskade eller bygningsmessige årsaker. Foretar Kunden arbeid på solcelleanlegget på eget initiativ i denne perioden, bortfaller Sodvins produktgaranti. Hva som defineres som feil vil bli vurdert av Sodvin i samråd med Sodvins underleverandør og produsenter.

Garantiperioden begynner den datoen solcelleanlegget leveres til Kundens monteringsadresse.

Alle produktene som Sodvin benytter, har i tillegg til Sodvins produktgarantiperiode også en produktgarantiperiode gitt av produsent. Alle disse er lengre enn 5 år og Kunden kan lese mer om dette i produktdatabladene her. Produktgarantien gitt av produsent er et anliggende mellom produsenten og Kunden. Oppstår det feil på produktene etter 5 år, når produktgarantien gitt fra Sodvin utgår, men er innenfor produsentens produktgarantiperiode, kontakter Kunden produsenten selv for erstatning. Kunden står da selv fritt til å velge hvem Kunden vil benytte til arbeidet. Sodvin kan bistå i monteringsfasen for å registrere produktene hos produsenten slik at produktgarantien mellom Kunden og produsenten blir ivaretatt, men dette er Kundens ansvar. Registrering av vekselrettere og paneloptimerere skjer gjennom skanning av disse direkte inn i vekselretterprodusentens løsning ved montering. Solcellepanelene vil bli skannet ved montering og oversendt produsent hvorpå garantibevis blir sendt i retur fra produsent.

Ytelsesgarantier

Ytelsesgarantien betyr at produsenten av solcellepanelene er ansvarlig for at solcellene har en gitt virkningsgrad for en periode etter leveringsdato. Slitasje vil påvirke ytelsen til produktene og ytelsen/produksjon vil kunne bli redusert over tid. Les mer om ytelsesgarantien på solcellepanelene her. Denne ytelsesgarantien er et anliggende mellom Kunden og produsenten og forutsetter at produktet er registrert i henhold til produsentens krav for registrering i deres register.

Sodvin og Sodvins underleverandør benytter designprogram fra vekselretterprodusent for beregning av estimert årlig strømproduksjon. I programmet benyttes informasjon om adresse, solinnstråling, og andre klimadata for å beregne produksjonen i tillegg til solcellepanelenes datablad. Programmet tar ikke hensyn til skygge fra omkringliggende bygninger, vegetasjon og elementer som piper og stiger på taket hvor solcelleanlegget er montert, som potensielt kan redusere produksjonen. Den reelle produksjonen per år vil variere fra år til år pga. skygger fra bygninger og vegetasjon, tildekning av solcellepanelene av skitt og snø og variasjoner i vær. Sodvin kan derfor ikke garantere den årlige estimerte strømproduksjonen (målt i kWh), erfaringsmessig varierer denne opp og ned 10%  eller mer fra år til år.

Garanti på monteringsarbeidet

Sodvin og Sodvins underleverandør har 5 års garantitid på arbeidet med montering av solcelleanlegget. Kunden må reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at feilen og mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget for at garantien skal gjelde.

Har Kunde på eget initiativ utført arbeid på egen hånd eller med egne underleverandører på solcelleanlegget, bortfaller denne garantien.

Erstatning og skader

Ved mangelfull leveranse av utstyr til solcelleanlegget til montasjestedet eller skader på utstyret oppstått under montasjeperioden plikter Sodvin å erstatte utstyret så snart som mulig og innen rimelig tid.

I forbindelse med oppsett av solcelleanlegg må det påregnes noe påvirkning på Kundens eiendom. Følgende kan oppstå i monteringsprosessen uten at det kan ansees som skade på Kundens eiendom:

 • Bulker og riper i takmaterialet
 • Hull i tak og reisverk fra spiker og skruer ved montering av festesystemer og skinner
 • Sprekker i takstein
 • Noen knuste takstein
 • Endring i snøføring på taket
 • Endring i vannføring på taket

Sodvin plikter å opptre alminnelig varsomt på Kundens eiendom og skal erstatte for skader som skyldes skjødesløshet. Kunden plikter å varsle Sodvin skriftlig raskest mulig og innen rimelig tid etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget. Skadene eller manglene vil bli reparert eller erstattet etter Sodvins eget skjønn.

Ved oppsett av solcelleanlegg på tak kan det medføre at garanti på taket bortfaller. Sodvin er ikke ansvarlig for et slikt bortfall av garanti og konsekvenser relatert til et slikt bortfall av garanti. Dette er et anliggende mellom Kunden og produsenten av takmaterialet. Eksempler på bortfall av garantier kan være på arbeid på stålplatetak og flate tak:

 • Ved arbeid på takpanel/takpanner/stålplater kan det oppstå bulker på taket. Videre krever festene og skinnene beregnet for slike tak hulltaking av platene for riktig feste
 • Flate tak med ballastering: Her settes solcelleplatene i stativer på taket med isoporplater under. Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe ballastering, eksempelvis betongheller, og montere dette. Sodvin er ikke ansvarlig for skade som kan oppstå på takunderlag ved bevegelse i anlegget som følge av vær og vind eller i jobben med ballastering
 • Tak med takpapp hvor festebraketter festes i takunderlaget: Solcellepanelene monteres i stativer på disse. Her vil en festeanordning festes til taket ved hulltaking i taktekket. Det må påberegnes jobb av taktekker for å tekke over festeanordningen etter at denne er montert. Garanti på taktekkerjobben er et anliggende mellom Kunden og taktekker. Denne løsningen er ikke egnet for takduk.

Sodvin er ikke ansvarlig for skader og påvirkning på offentlig eiendom eller tredjeparts eiendom som følge av oppsett av solcelleanlegget. Sodvin plikter derimot å sette opp anlegget etter gjeldende krav og tekniske forskrifter, samt at anlegget settes opp etter det designet som er ført opp i tilbudet.

Produksjonstap

Sodvin er ikke erstatningsansvarlig for tap som følge av at solcelleanlegget ikke er i drift som forventet, så fremt ikke dette skyldes grov forsømmelse fra Sodvins side. Eksempel på tap er verdien av forventet strømproduksjon til eget forbruk eller til salg ut på nettet. Produksjonstap kan forekomme som følge av brudd eller feil i strømnettet, teknisk feil og nedetid på solcelleanlegget. Sodvin er pålagt å designe anlegget slik at vekselretteren slås av ved strømbrudd, slik at strømmen som produseres i solcelleanlegget under et strømbrudd ikke føres inn i bygget når dette oppstår.

Merk at dersom vekselretteren er uten internettilgang vil det i perioden det mangler internett ikke bli registrert noen produksjon på solcelleanlegget i produsentens webportal og app, selv om det faktisk er det.

Forsikringsselskap

Kunden må selv varsle sitt forsikringsselskap om at det er montert solcelleanlegg på Kundens eiendom.

Oppsigelse av avtale

Kunden kan si opp avtalen med Sodvin kostnadsfritt 30 dager etter at avtalen er signert. Oppsigelse etter 30 dager, men før avtalt monteringsdato belastes Kunden med et gebyr på 5000 kr. Oppsigelse etter påbegynt montering vil bli belastet med kostnad for påløpt arbeid og bruk av utstyr. All oppsigelse skal skje skriftlig til Sodvin.

Sodvin kan si opp avtalen med Kunden uten kostnader for Sodvin i følgende tilfeller:

 • Solcelleanlegget kan ikke oppføres som tilbudt pga. krav fra lokale myndigheter eller netteier
 • Kunden tilgjengeliggjør ikke nødvendig informasjon for oppsett av solcelleanlegget eller har kommet med feilaktig informasjon
 • Kunden er forsinket med avtalt klargjøring av bygning og oppsett av stillaser slik at monteringen ikke kan skje innen rimelig tid fra den er avtalt
 • Utsolgtsituasjoner og større forsinkelser i leveranser av utstyr fra underleverandøren slik at montering ikke kan gå som planlagt

Tvister

Dersom det oppstår uenighet mellom Kunden og Sodvin om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Kundens hjemting er verneting.

Overdragelse av rettigheter og plikter

Kunden aksepterer at Sodvin kan overføre avtalen med rettigheter og plikter til et annet selskap som er egnet dersom dette er et behov av organisatoriske grunner.