Organisering

Sodvin Nett er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved Hemne Kraftlag Nett er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Tilsynsansvarlig ved DLE er Amund Skorild.

Oppgaver

Sodvin har over 50 års erfaring med elsikkerhetsarbeid i Hemne og Snillfjord kommune. Dette gjør at vi ofte kommer i befatning med skader og ulykker forbundet med bruk av elektrisitet. Branner forårsaket av uaktsomhet eller feil i elektriske anlegg og installasjoner skaper hvert å store materielle skader og representerer fare for liv og helse. 

Tilsyn med el-anlegg i boliger og hytter

DLE foretar stikkprøvekontroller av boliger og hytter og det kontrolleres årlig ca 5 % av alle anlegg. Anleggene kontrolleres med utgangspunkt i Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL). Eier får normalt skriftlig beskjed om forestående kontroll. 

Tilsyn med elanlegg i virksomheter 

I tillegg til teknisk kontroll av anleggene iht. FEL blir virksomheter også kontrollert etter Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontroll). Hovedinnholdet i internkontrollforskriften er at alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer og rutiner som viser hva de gjør for å etterleve krav i lover og forskrifter. Disse aktivitetene utgjør til sammen virksomhetenes HMS-arbeid. 

Tilsyn med elektroinstallatører 

DLE fører tilsyn med alle installatører i området for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre sikre anlegg. 

Tilsynsrapporter 

Etter hvert tilsyn blir det skrevet en tilsynsrapport. Hvis rapporten ikke har anmerkninger kommer den i form av et Vedtak og rapporten lukkes. Hvis det er anmerkninger i rapporten kommer det først et Varsel om vedtak, og etter 3 uker kommer vedtaket. Dette for at kunde skal kunne klage på vedtaket etter Forvaltningsloven § 16. 

De påpekte feil og mangler må utbedres innen angitt frist av en registrert installastør og rapport oversendes til det lokale eltilsyn slik at saken kan avsluttes. 

Brannetterforskning 

DLE bistår politiet med brann og ulykkesetterforskning. 

Informasjon 

DSB har årlig informasjonsaktivitet ovenfor skoleklasser og helseinstitusjoner.