Årsmøtet er lagets øverste organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer 
som fordeles slik: 

 • 8 representanter er valgt av og blant private andelseiere i Hemne og Snillfjord, derav 6 fra Hemne og 2 fra Snillfjord.
 • 7 representanter er valgt fra Hemne og Snillfjord kommuner, derav 5 fra Hemne kommune og 2 fra Snillfjord kommune. 

Litt om årsmøtet:

 • Representantene velges for fire år av gangen. 
 • De kommunale representantene velges av de respektive kommuner og følger kommunevalgperiodene. De øvrige andelseiernes representanter velges på valgmøter, innkallelse og ledelse av disse foretas av årsmøtets leder. 
 • Innkalling til valgmøtene kunngjøres på en hensiktsmessig måte. 
 • Det avholdes særskilt valgmøte i Hemne og Snillfjord. 
 • Representantene velges for fire år om gangen, midt i den kommunevalgte perioden. 
 • For alle valgte representanter gjelder at skifter følger kalenderåret. 
 • En representant kan frasi seg gjenvalg like lenge som han har sittet som representant. 
 • Faste ansatte i Hemne Kraftlag konsern er ikke valgbare. Årsmøtet velger leder og nestleder hvert år.
Deltakere
Valgt fra Hemne kommune:Odd Jarle SvanemOve StrømmenStåle VaagJostein TetlieJon Stølen
Valgt av private andelseiere i Hemne:Egon RingsethLars Oddbjørn StørsetRune BakkenJohn Hallvard LidalJorulf GumdalAlf Ove Mandal
Valgt fra Snillfjord kommune:Anders Krokstad (nestleder)John Lernes
Valgt av private andelseiere i Snillfjord:Hallgeir MjønesRandi Myran

Møter og gjøremål i Årsmøtet. 

Årsmøtet avholder to ordinære møter i året, henholdvis innen utgangen av mai (vårmøte) og oktober (høstmøte) måned. innkalling med sakliste skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, årsmøtets leder eller minst fem av årsmøtets medlemmer finner det nødvendig. Innkalling til slikt møte må sendes representantene med minst en ukes varsel. På årsmøtet kan bare saker på saklisten behandles. 

På vårmøtet behandles årsmøtesaker: 

 • Fastsettelse av regnskap og balanse, med styrets årsberetning og revisors beretning 
 • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd 
 • Valg 
 • Valg av revisor og godkjennelse av honorar til denne 
 • Honorar til tillitsvalgte 
 • Andre saker som er inntatt på saklisten

På høstmøtet behandles vanligvis strategier, planer, rammebetingelser og andre saker som er av interesse for årsmøtet.

Det er årsmøtets leder som foretar innkallingen og leder møtene. Styrets medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. 

Alle vedtak, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved vanlig flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør møteleder sin stemme utslaget. 

Fra møtene føres protokoll som refereres og underskrives av møteleder samt to valgte representanter.