Generelt

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for kjøp, montering og drift av energistyringstjenesten Spart mellom Sodvin AS, omtalt som «Sodvin», og kunden som har mottatt tilbudet, omtalt som «kunden». Vilkår og betingelense gjelder sammen med tilbud og aksept av dette.

Ved krav om skriftlighet i dette dokumentet så er dette dekket ved bruk av epost, tekstmelding til mobil eller webskjema.

Sodvins plikter og ansvar

Utstyr og programvare
Sodvin har ansvaret for at utstyr og programvare som leveres i henhold til gitt tilbud oppfyller nødvendige krav for å produsere og levere Spart. Sodvin har ikke ansvar for feil bruk eller feil innstilling av eksisterende og/eller nytt utstyr som ikke er levert av Sodvin og som kobles til og måles / styres i Spart. Sodvin og Kunden har et felles ansvar for å finne omforent sikker plassering og konfigurasjon for løsningen i Kundens nettverk. 

Tilpasninger og installasjon m.v.

Sodvin har ikke ansvar for å utføre kundetilpasninger på lokasjonene eller andre oppgaver som skal utføres etter at utstyr er installert og Spart er gjort tilgjengelig for kunden, med mindre dette er særskilt avtalt. Med mindre annet er avtalt, skal slike tjenester leveres som bistand og betales etter medgått tid basert på Sodvin sine oppgitte timepriser. 

Sodvin plikter å opptre alminnelig varsomt på Kundens eiendom og skal erstatte for skader som skyldes skjødesløshet. Kunden plikter å varsle Sodvin skriftlig raskest mulig og innen rimelig tid etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget. Skadene eller manglene vil bli reparert eller erstattet etter Sodvins eget skjønn.

Tid og sted for leverandørens ytelse

Monteringsdato og igangsetting for/av energistyringstjenesten Spart avtales direkte med Kunden, erfaringsmessig vil dette skje innen 4 uker fra akseptert tilbud.  Med mindre annet framgår av tilbudet, må eventuelle innvendinger fra kundens side være fremmet skriftlig innen fem (5) virkedager etter at alt utstyr er installert og Spart er startet. Hvis kunden ikke har fremmet innvendinger innen fristen, anses leveringsdag for inntruffet den dag siste del av utstyr er installert og Spart er påbegynt. 

Garantiperiode og garantiytelser

Sodvin gir en egen produktgaranti på ett (1) år på alt utstyr for energistyringsstjenesten Spart og i denne perioden garanter vi at dette utstyret skal være uten feil. Garantiperioden begynner den datoen energistyringstjenesten Spart leveres til Kundens monteringsadresse. I Sodvin sin produktgarantiperiode vil Sodvin reparere eller erstatte defekte elementer så lenge dette skyldes feil med produktene og ikke utenforliggende årsaker som f.eks., men ikke begrenset til, feil og skader påført av Kunden selv, brann, naturskade eller bygningsmessige årsaker. Foretar Kunden arbeid på utstyr tilknyttet Spart på eget initiativ i denne perioden, bortfaller Sodvin sin produktgaranti. Hva som defineres som feil vil bli vurdert av Sodvin i samråd med Sodvin sin(e) underleverandør og produsenter.

Mislighold

Det foreligger mislighold fra Sodvin sin side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav, frister og garantier som er gitt i tilbudet og avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure. Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget. 

Avhjelp
Sodvin skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for Kunden.

Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel)
Dersom de leverte ytelsene krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre, er Sodvin forpliktet til å skaffe den rettigheten som mangler, eller å skaffe Kunden disposisjonsrett til minst likeverdig ytelse. Hvis det ikke er mulig, har Kunden rett til å levere tilbake den aktuelle del av leveransen og få refundert den tilhørende del av kjøpesummen. F.eks. Sodvin leverer programvare eller komponent uten å ha eiendosmrett til dette. 

Hvis tredjepart gjør gjeldende mot Kunden at ytelsen medfører rettsmangel, skal Kunden informere Sodvin skriftlig snarest mulig. 

Sodvin skal for egen regning håndtere kravet. Kunden skal i rimelig utstrekning bistå Leverandøren med dette. 

Kundens plikter og ansvar

Medvirkning

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Sodvin skal få utført sitt ansvar og sine plikter etter vilkår og betingelser gitt for energistyringstjenesten Spart, og innrette seg etter Sodvin sine anbefalinger og anbefalte tiltak for forbruksreduksjon.

Dersom Kundens planlagte aktiviteter, endringer i Lokalets bruk og / eller endringer i adferd kan påvirke definert måloppnåelse for leveransen skal Kunden, uten opphold, informere Sodvin om dette. Dette inkluderer også lengre, planlagt strømbrudd med varighet utover 30 minutter. Her må Sodvin informeres minst 24timer i forkant.
Det samme gjelder for lokalets bruksareal. Kunden skal gi fra seg eller gjøre tilgjengelig informasjon om forbruk og installasjoner som vedrører samarbeidet, evt. gi Sodvin nødvendige fullmakter til å hente dette ut.

Kundens ansatte forplikter seg til å opptre med normal aktsomhet når det gjelder bruk av lokalet, lukking / lufting og med dører og vinduer etc.

Alle relevante laster, utstyr og apparater i Lokalene instrumenteres for måling og/eller måling og styring. Det introduseres ikke nye laster i forhold til referanseperioden.

Kundens allerede installert, eksisterende utstyr (før Leveransen) som skal enten måles eller måles og styres som en del av Spart fungerer som planlagt og forventet og ikke har feil. Kunden er ansvarlig for at eventuelle feil, mangler eller feilinnstillinger i alt eksisterende utstyr som enten måles eller måles og styres som en del av Spart blir utbedret uten opphold straks dette oppdages.

Kunden og Sodvin har et felles ansvar for å finne omforent sikker plassering og konfigurasjon for løsningen i Kundens nettverk.

Undersøkelsesplikt

Kunden utøver sin undersøkelsesplikt gjennom leveranseaksept ved oppstart av Spart.

Ansvar for underleverandører og tredjepart

Dersom Sodvin engasjerer underleverandør eller Kunden engasjerer tredjepart til å utføre arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.

Kundens mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrente i henhold til avsnitt som omhandler kredittsjekk og fakturering.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Sodvin sine forhold eller force majeure. Sodvin skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget. 

Tekniske forutsetninger

Kundens nettverk må være tilrettelagt på en slik måte at løsningen (gatewayen) kan kommunisere med Sodvin sine systemer i skyløsningen Microsoft Azure. All kommunikasjon til og fra gateway er kryptert og tilgang til Sodvin sine systemer er basert på prekonfigurerte parametere lagret på gateway. All trafikk initieres av gateway.

Datakommunikasjon:

 • For sending av telemetri og helsedata fra gateway til Sodvin sine systemer benyttes protokollen HTTPS (forbruks- og målerdata)
 • For henting av firmware og software fra Leverandørens systemer til gateway benyttes også protokollen HTTPS.
 • For henting av styringsdata fra Leverandørens systemer til gateway benyttes protokollen AMQPS (styring og kommandoer) 

For å sikre korrekt og stabil drift utføres det i jevnlig ytterligere to andre operasjoner: 

 • Synkronisering av systemklokken ved hjelp av protokollen NTP (setter riktig tidsstempel på datapunkter og grunnlag for kryptering av kommunikasjonskanalene).
 • Kontrollere at nettverket og kommunikasjonen med våre systemer fungerer som forventet (ICMP (ping) og HTTPS).

For å tilrettelegge for eventuell feilretting, er gatewayen satt til å «lytte» etter innkommende SSH tilkoblinger (port 22) for at Sodvin sine utviklere skal kunne koble seg opp mot gateway for å gjøre manuelt vedlikehold eller oppdateringer. Tilgang med SSH på denne måten skal kun være lokal, og Kunden behøver ikke å eksponere denne porten på Internett.

Dersom Kunden ønsker fullstendig segregering mellom gateway og eget nettverk forutsettes det at Kunden selv tilrettelegger for dette. 

Sodvin kan, som alternativ løsning, benytte løsning for bruk av mobildata / mobilnett for nettverkstilgang, enten via SIM-kort i gateway eller dedikert ruter for formålet. Kostnader for mobildatabruk vil da tilkomme.

Kommunikasjon som må være tillatt fra gateway ut på internett:

 • HTTPS på port 443
 • AMQPS på port 5672
 • NTP på port 123
 • ICMP
 • DNS på port 53

Dette bildet kan endres, Kunden må være oppmerksom på at endringer i denne konfigurasjonen kan bli nødvendig. 

Kredittsjekk og fakturering

Sodvin forutsetter at Kunden er kredittverdig og forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittsjekk av Kunden.

Fakturering av utstyr, installasjon, administrasjon og koordinering gjøres når Spart er igangsatt hos Kunde. Fakturering av månedlig drift og bruksrett for Spart foretas forskuddsvis pr. måned.

Alle priser i gitt tilbud er oppgitt eksklusive merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter. Alle priser er i norske kroner. Eventuell tilleggsbistand faktureres når ytelsene er utført, etterskuddsvis pr. måned. 

Forfall på betaling vil være 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrenter påløpe i henhold til gjeldende lovgivning om forsinket betaling. Sodvin har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for fakturasummen inklusive renter og omkostninger, jamfør panteloven. Manglende betaling vil bli overført til inkassovarsel og evt. videre til inkasso.

Prisendringer

Pris på driftskostnad og konsulentbistand kan endres én gang pr. år i samsvar med konsumprisindeks. Pris på eventuelt tilleggsutstyr settes av Sodvins forhandlere og er utenfor Sodvins kontroll.

Eiendoms og disposisjonsrett

Eiendomsrett til utstyr

Utstyr som leveres ifølge tilbudet, blir Kundens eiendom fra det tidspunktet utstyret er levert som avtalt, og kjøpesummen er betalt. 

Disposisjonsrett til programmer m.m.

Bruksrett til Spart
Kunden har bruksrett til Spart og medfølgende programvarebaserte verktøy. Bruksretten omfatter de rettigheter som er nødvendig for at Kunden skal kunne utnytte Spart som
forutsatt (jfr. Tekniske forutsetninger)

Bruksretten er knyttet til Spart og trer i kraft fra det tidspunktet Spart er startet og tilgjengelig for Kunden (jfr. Tekniske forutsetninger). Bruksretten løper til avtalens terminering. 

Personvern, person- og installasjonsopplysninger

Sodvin plikter til enhver tid å følge gjeldene lovgiving for personvern. Les mer om vår personvernpolicy her

Kunden samtykker til følgende:

 • Sodvin og Sodvin sine underleverandører vil benytte oppgitte personopplysninger og informasjon innhentet på befaring til prosjektering av Kundens anlegg.
 • Sodvin og Sodvins underleverandører kan benytte produksjonsdata fra foranalyse for monitorering av energistyringstjenesten Spart.
 • I forbindelse med forskning og utvikling av bedre produkter og tjenester vil Sodvin kunne dele produksjonsdata fra energistyringstjenesten Spart med en tredjepart

Øvrige bestemmelser  

Heving
Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den annen part etter å ha gitt den misligholdende part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 

Erstatning
En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader Kunden får ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel ell
er
annet mislighold fra Sodvin eller Kundens side, med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten.

Erstatningsbegrensning
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter. Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Begrensningene gjelder heller ikke idømt ansvar for rettsmangler som Leverandøren hefter for.

Risiko for utstyr og programmer
Risikoen for skade som skjer på utstyr mv. på grunn av en tilfeldig begivenhet, går over fra Sodvin til Kunden ved faktisk levering.

Konkurs, akkord e.l.
Hvis det i forbindelse med Sodvin sin virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så lenge ikke annet følger av ufravikelig lov.

Force majeure
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av leveransen som var kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelse.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

Tvister
Dersom det oppstår uenighet mellom Kunden og Sodvin om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Kundens hjemting er verneting.

Overdragelse av rettigheter og plikter
Kunden aksepterer at Sodvin kan overføre avtalen med rettigheter og plikter til et annet selskap som er egnet dersom dette er et behov av organisatoriske grunner.